🌐
Turkmen

Sosial aralyk: Näme, haçan we nädip

Ilki Ariadne Labs tarapyndan 2020-nji ýylyň 13-nji martynda "Sosial aralyk: Bu gar güni däl" ady bilen neşir edildi | 2020-nji ýylyň 14-nji martynda täzelendi

Bu makala ABŞ-ly bir adam tarapyndan ýazyldy we şuňa meňzeş maglumatlar ABŞ-a degişlidir we mazmunynyň köpüsi dünýäniň islendik ýurduna we medeniýetine-de laýyk gelýär.

Asaf Bitton, MD, MPH

Pandemiýanyň, mekdebiň ýapylmagynyň we giň ýaýran sosial bozulmanyň arasynda görlüp-eşidilmedik döwürde näme etmelidigiňiz barada birneme bulaşyklygyň bardygyny bilýärin. Ilkinji lukman we jemgyýetçilik saglygy goraýyş ýolbaşçysy hökmünde köp adamdan meniň pikirim soraldy we şu gün elýeterli iň gowy maglumatlara esaslanyp aşakda bererin. Bular meniň şahsy pikirlerim we öňde zerur ädimler.

Açyk aýdyp biljek zadym, indiki hepdäniň dowamynda edýän ýa-da etmeýän zatlarymyz, koronawirusyň ýerli we belki milli traýektoriýasyna uly täsir eder. Biz Italiýadan ( ABŞ maglumatlary ) bary-ýogy 11 gün yzda we gynansakda ol ýerde we Europeewropanyň beýleki ýerlerinde bolup geçýän wakalary gysga wagtda gaýtalamak üçin ýolda.

Bu pursatda kontakt gözlemek we köpeltmek arkaly saklamak zerur strategiýanyň diňe bir bölegidir. Giňden ýaýran, oňaýsyz we giňişleýin sosial aralyk arkaly pandemiýany azaltmaga geçmeli. Bu diňe bir mekdepleri ýapmak, işlemek (mümkin boldugyça), topar ýygnanyşyklaryny we köpçülikleýin çäreleri ýapmak bilen çäklenmän, aşakdaky egrini tekizlemek üçin mümkin boldugyça biri-birinden uzak durmak üçin gündelik karar bermegi aňladýar.

Çeşme: https://www.vox.com/science-and-health/2020/3/6/21161234/coronavirus-covid-19-science-outbreak-ends-endemic-vaccine

Çeşme: vox.com

Saglygy goraýyş ulgamymyz berkligi toplamasak we birek-biregi sosial taýdan uzaklaşdyrmaly bolsak, ýiti ideg zerur boljak çak edilýän sanlara çydap bilmez. Adaty bir gün, bizde milli derejede 45,000 töweregi ICU düşegi bar, bu krizisde takmynan 95,000 töweregi ( ABŞ-nyň maglumatlary ). Hatda aram çaklamalar häzirki ýokanç tendensiýalary saklasa, aprel aýynyň ortalarynda mümkinçiligimiziň (ýerli we milli) aşa köpelip biljekdigini görkezýär. Şeýlelik bilen, traýektoriýa bilen baglanyşykly bu meseläni çözüp biljek ýeke-täk strategiýamyz, aýry-aýrylykda bolmak bilen jemgyýetiň saglygyny goramak üçin jemgyýet hökmünde bilelikde işlemäge mümkinçilik berýän strategiýalardyr.

Sosial aralygyň has agressiw, irki we aşa görnüşiniň paýhasy we zerurlygy şu ýerden tapylyp bilner. Interaktiw grafikleriň üstünden bir minut wagt sarp etmegiňizi haýyş edýärin - olar has erbet krizisiň öňüni almak üçin indi näme etmelidigimizi öwrenerler. Dünýädäki taryhy sapaklar we tejribeler bize bu çäreleri ir amala aşyrmagyň wirusyň ululygyna düýpli täsir edip biljekdigini görkezdi. Şeýlelik bilen, mekdepler ýatyrylanda, gündelik sosial aragatnaşygyň bu ösen görnüşi nämäni aňladýar?

Ine, maşgalaňyzy howpsuz saklamak we barha agyrlaşýan krizisiň öňüni almak üçin öz ädimleriňizi ýerine ýetirip bilersiňiz:

1. localerli, ştat we milli ýolbaşçylarymyzy ähli mekdepleri we köpçülik ýerlerini ýapmaga we häzirki wagtda ähli çäreleri we köpçülikleýin ýygnanyşyklary ýatyrmaga mejbur etmeli .

Responseerli, şäherçe jogap bermek bilen ýeterlik zerur täsir etmez. Bu agyr günlerde bize bütin ýurt boýunça çemeleşmeli. Wekiliňize we häkimiňize ýüz tutuň, olary bütin ýurt boýunça ýapmaga çagyryň. Şu günki güne çenli alty ştat muny amala aşyrdy. Siziň döwletiňiz şolaryň biri bolmaly. Şeýle hem ýolbaşçylary gyssagly taýýarlyk üçin serişdeleri köpeltmäge we koronawirus synag kuwwatyny giňeltmegi derrew we ileri tutulýan meselä öwürmäge çagyryň. Şeýle hem, kanun çykaryjylara has gowy aýlykly hassalyk rugsady we işsizlik boýunça kömek pullaryny bermek, adamlara şu wagt öýde galmak üçin dogry çagyryş bermäge kömek etmek üçin zerur.

2. Hiç bir çaganyň oýnaýan günleri, oturylyşyklary, ýatýan ýerleri ýa-da biri-biriniň öýlerine we kwartiralaryna gelýän maşgalalar / dostlar ýok.

Munuň özi gaty eşidilýär. Maşgala bölümleriniň arasynda we şahsyýetleriň arasynda aralyk döretmäge synanyşýarys. Kiçijik çagalary bolan maşgalalar, tapawutly ukyplary ýa-da kynçylyklary bolan çagalar we diňe dostlary bilen oýnamagy halaýan çagalar üçin oňaýsyz bolup biler. Overöne diňe bir dostuňyzy saýlasaňyzam, mekdebimiziň / işimiziň / köpçülikleýin çärelerimiziň ýapylmagynyň öňüni almaga synanyşýan ýaýlym görnüşi üçin täze baglanyşyklar we mümkinçilikler döredýärsiňiz. Koronawirusyň alamatlary özlerini görkezmek üçin dört-bäş gün gerek. Gowy görünýän biri wirusy ýokaşdyryp biler. Iýmit paýlaşmak aýratyn töwekgelçiliklidir - hökman adamlara maşgalasynyň daşynda etmegi maslahat beremok.

Bu çynlakaý keseli çözmek üçin eýýäm aşa sosial çäreleri gördük - geliň, mekdeplerde ýa-da iş ýerlerinde däl-de, adamlaryň öýlerinde ýokary derejede sosial gatnaşyk saklamak arkaly öz işimizi işjeňlik bilen ulanmaýarys. Againene-de - irki we agressiw sosial uzaklygyň pähim-paýhasy, ýokardaky egrini tekizläp, saglygy goraýyş ulgamymyza kynçylyk döretmezlige mümkinçilik döredip biler we netijede uzynlygy azaldyp biler we soňundan has uzak sosial uzaklyklara mätäç bolup biler (nämäniň bardygyny görüň) Italiýada we Wuhan şäherinde geçirildi). Biraz wagtyň dowamynda birneme oňaýsyzlygy aňladýan hem bolsa, bu döwürde hemmämiz öz jogapkärçiligimizi etmeli.

3. Özüňize we maşgalaňyza alada ediň, ýöne sosial aralygy saklaň.

Maşk ediň, daşarda gezelenç ediň / ylgaň we telefon, wideo we beýleki sosial media arkaly baglanyşykda boluň. Outsideöne daşardan çykanyňyzda, maşgala däl agzalaryňyzyň arasynda azyndan alty aýak saklamak üçin eliňizden gelenini ediň. Çagalaryňyz bar bolsa, oýun meýdançalary ýaly jemgyýetçilik desgalaryny ulanmazlyga synanyşyň, sebäbi koronawirus dokuz güne çenli plastmassa we metalda ýaşap biler we bu desgalar yzygiderli arassalanmaýar.

Bu geň döwürlerde daşary çykmak möhüm bolar we howa gowulaşýar. Başarsaňyz, her gün daşary çykyň, ýöne maşgalaňyzdan ýa-da otagdaşlaryňyzdan daşda duruň. Çagalaryňyz bar bolsa, çagalaryňyzy beýleki çagalar bilen oýnamagyň ýerine maşgala futbol oýnamaga synanyşyň, sebäbi sport köplenç beýlekiler bilen göni fiziki gatnaşygy aňladýar. Jemgyýetimizdäki ýaşululary ýekelikde görmek islesek-de, garrylar öýlerine ýa-da köp sanly garrylaryň ýaşaýan ýerlerine baryp görmezdim, sebäbi koronawirusdan ýüze çykýan kynçylyklar we ölüm howpy ýokary.

Sosial aralyk zyýan çekip biler (ahyrsoňy, köpümiz sosial jandarlar). CDC bu ýüki azaltmak üçin maslahatlar we çeşmeler hödürleýär we beýleki çeşmeler bu döwürde goşulan stresleri ýeňip geçmek üçin strategiýalary hödürleýär .

Şahsy saparlaryň ýerine wirtual serişdeler arkaly jemgyýetlerimizdäki sosial izolýasiýany azaltmagyň alternatiw usullaryny tapmalydyrys.

4. Häzirlikçe dükanlara, restoranlara we kofe dükanlaryna gitmegiň ýygylygyny azaltmak.

Elbetde, azyk dükanyna syýahatlar zerur bolar, ýöne olary çäklendirmäge synanyşyň we az işli wagtlaryna gidiň. Azyk dükanlaryndan bir wagtyň özünde dükanyň içindäki adamlaryň sanyny çäklendirmek üçin gapydaky adamlara nobata durmagy haýyş etmegi göz öňünde tutuň. Syýahatyňyzdan öň we soň elleriňizi gowy ýuwmagy ýatdan çykarmaň. Lukmançylyk hünärmenleri üçin lukmançylyk maskalaryny we elliklerini goýuň - hassalar hakda alada etmeli. Söwda edende beýlekilerden uzaklygy saklaň - we saklaýan zatlaryň başgalara ýaramaz täsir edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň, zerur zatlary satyn alyň we käbirlerini beýlekiler üçin goýuň. Iýmit taýýarlaýan, iýmit daşaýan we siziň bilen baglanyşyklary göz öňünde tutup, öýde nahar taýýarlamakdan has töwekgelçiliklidir. Bu töwekgelçiligiň näçeräkdigini bilmek kyn, ýöne ony öýde etmekden has ýokary. Emma bu kyn döwürde ýerli kiçi kärhanalaryňyza (esasanam restoranlara we beýleki satyjylara) soň ulanyp boljak sowgat şahadatnamalaryny satyn alyp, goldaw bermegi dowam etdirip bilersiňiz.

5. Sickarawsyz bolsaňyz, özüňizi izolirläň, öýde galyň we lukman hünärmenine ýüz tutuň.

Sickarawsyz bolsaňyz, mümkin boldugyça öz ýaşaýan ýeriňizdäki maşgalaňyzdan üzňeleşmäge synanyşyň. Eger-de hukuklary ýa-da bir korona barlag bolmaly däldigi barada soraglaryňyz bar bolsa, size birinji basgançak toparyny jaň edip we / ýa-da Massaçusets 617.983.6800 Jemgyıetçilik saglygy goraýyş departamentiniň (ýa-da jaň kabul saglygyny Döwlet bölüminden siz Massaçusets daşarda bolsa ). Diňe ambulatoriýa hassahanasyna girmäň - ilki bilen jaň ediň, şonda size iň gowy maslahat berer - sürüjilik synag merkezine ýa-da wideo ýa-da telefonda wirtual sapar bolup biler. Elbetde, gyssagly jaň 911 bolsa.

Bu teklipleriň içinde köp zadyň bardygyny we olaryň köp adamlar, maşgalalar, kärhanalar we jemgyýetler üçin hakyky ýükdigini bilýärin. Sosial aralyk kyn we köp adama, esasanam jemgyýetimizdäki gowşaklyklara duçar bolanlara ýaramaz täsir edip biler. Sosial aralyk teklipleriniň içinde we töwereginde gurlan gurluş we sosial deňsizligiň bardygyny bilýärin. Iýmit howpsuzlygy, maşgaladaky zorluk we ýaşaýyş jaý kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýan adamlara jemgyýetimiziň täsirini güýçlendirmek üçin ädimler ätmeli we etmeli.

Her kimiň hemme zady edip bilmejekdigine-de düşünýärin. Emma şu günden başlap, jemagat hökmünde iň gowy zatlarymyzy synap görmeli. Sosial aralygy güýçlendirmek, hatda bir güne çenli uly üýtgeşiklik döredip biler.

Birnäçe hepde içinde bolmajak hereketlerimiz arkaly adamlary halas etmek üçin ilkinji mümkinçiligimiz bar. Jemgyýetçilik saglygy hökmany. Şeýle hem, saýlamaly wagtymyz we hereketlerimiziň iň uly täsir edip bilýän wagtynda hereket etmek jemgyýet hökmünde biziň jogapkärçiligimizdir.

Biz garaşyp bilmeris.

Asaf Bitton, MD, MPH, Massaçusets ştatynyň Boston şäherindäki Ariadne Labs- iň ýerine ýetiriji direktory.

Bu makalanyň çap edilip bilinjek PDF-ni göçürip alyň


Terjimäni täzelemek isleýärsiňizmi? Çeşme koduny okaň we goşant goşuň. Opendoodllardan mysal

Näme üçin bu web sahypasy? Ilki makalany Fransiýadaky goňşularyma paýlaşmak isledim. Englishöne iňlis dilini okamaýandyklaryny we sosial aralyk tagallalaryna goşant goşmak isleýändigimi bilip, bu web sahypasyny döretdim.

Bu web sahypasy mazmuny 109+ dile elýeterli etmek üçin Google Terjimesini ulanýar.

Meňzeş web sahypasy: https://staythefuckhome.com/ .